Tuzlanskog Odreda br. 6

HTML

+387 35 307-700 ili 307-701

Oglasi i obavještenja


Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama ("Sl.glasnik BiH" broj 39/14) direktorica Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona d o n o s i
0 0